Regulamin portalu Promama.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO PROMAMA.PL


Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1

[Definicje] 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1)      Operator Promama.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Milanówku przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352233, posługująca się numerem REGON 142329661 oraz numerem NIP 529-177-92-54

2)      Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną www.promama.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie,

3)      Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część,

4)      Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Serwisie i w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,

5)      Profil – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, z którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane,

6)      Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie,

7)      Własne Treści – dane wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników,

8)      Nauczyciel – podmiot z którym Operator zawrze odrębną umowę o świadczenie usług doradczych na rzecz Użytkowników, obejmujących w szczególności sprawdzanie interpretacji danych zamieszczanych przez Użytkowników w ramach wykresów cyklu menstruacyjnego. 

§ 2

[Informacje ogólne] 

1)      Serwis stanowi platformę informatyczną, społecznościowo-informacyjną, skierowaną w szczególności do podmiotów zainteresowanych naturalnymi metodami planowania rodziny. Jednakże Operator w żaden sposób nie uniemożliwia korzystania z Serwisu podmiotom innym niż te, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

2)      Serwis stanowi wyłączną własność Operatora.

3)      Operator udostępnia Użytkownikom adres email: kontakt@promama.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.

4)      Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona postanowieniami Regulaminu.

5)      Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, chyba że inaczej wynika z postanowień Regulaminu lub odrębnej umowy, zawartej przez korzystającego z Serwisu z Operatorem.

6)      Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

7)      Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

8)      Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronione i przysługują Operatorowi; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i może skutkować natychmiastową reakcją Operatora, włącznie z pociągnięciem naruszającego prawa Operatora do odpowiedzialności odszkodowawczej.

9)      Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu, jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi, lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora lub osób trzecich i może skutkować natychmiastową reakcją Operatora lub osób trzecich, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.

10)  Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.

11)  Operator informuje, że udostępniona w Serwisie aplikacja wspomagająca tworzenie i analizę wykresów obrazujących cykl menstruacyjny służy ustaleniu dni w których zapłodnienie, w trakcie cyklu, jest najbardziej prawdopodobne oraz dni, w których zapłodnienie jest najmniej prawdopodobne. Naturalne metody określania płodności są wysoce skuteczne jedynie przy dokładności i regularności dokonywanych pomiarów. Żadna metoda określania płodności nie gwarantuje jednak stuprocentowej pewności zapłodnienia albo jego uniknięcia.

12)  Operator informuje, że Nauczyciele, pomimo, że są profesjonalnie przygotowani do udzielania porad w zakresie naturalnych metod planowania rodziny, nie udzielają porad jako osoby świadczące usługi medyczne.

13)  Operator informuje, że udostępniona w ramach serwisu funkcjonalność - elektroniczna karta ciąży, w żaden sposób nie może zastępować kontaktów z lekarzem. Operator zaleca każdemu Użytkownikowi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ciąży, kontakt z lekarzem specjalistą. 

§ 3

[Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści] 

1)      W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

a)      połączenie z siecią Internet;

b)      posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c)      korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

d)      w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

1)      Operator umożliwia Użytkownikom zamieszczanie w Serwisie Własnych Treści jednakże pod warunkiem, iż zamieszczenie ich w Serwisie nie narusza postanowień ust. 3 i 4, poniżej.

2)      Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

3)      Zabronione jest również umieszczanie w Serwisie materiałów, w tym w szczególności fotografii i materiałów wideo, które w jakikolwiek sposób narusza prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.

4)      W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o zamieszczeniu w Serwisie przez jakiegokolwiek Użytkownika, treści o charakterze bezprawnym, dostęp do nich zostanie niezwłocznie uniemożliwiony.

5)      Każdy Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w tym celu należy wysłać na adres email, o którym mowa w § 2 ust 3, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne dane lub inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych danych. Jeżeli Operator umożliwia automatyczne zgłoszenie bezprawności treści, poprzez zamieszczenie przy materiale opublikowanym w Serwisie, linku ukrytego pod ikoną „zgłoś”, zgłoszenie bezprawności treści możliwe jest także poprzez uruchomienie tego linku.

 

Rozdział II 

Postanowienia dotyczące Użytkowników, ZAWARCIE UMOWY, PROFIL, USŁUGI, PŁATNOŚCI 

§ 4

[Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu – Rejestracja] 

1)      Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie z nim umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Użytkowników nieodpłatnie lub odpłatnie.

2)      Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Użytkownika Rejestracji.

3)      Zawarcie umowy nie uprawnia ani nie zobowiązuje Użytkownika do korzystania z odpłatnych usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, do których dostęp możliwy jest po uiszczeniu opłaty na zasadach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy nie stanowi zobowiązania Użytkownika do uiszczenia jakiejkolwiek opłaty.

4)      W celu dokonania Rejestracji podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, zobowiązany jest podać następujące dane: adres email, który będzie loginem do Serwisu, samodzielnie zdefiniowane hasło dostępowe do Serwisu, adres Profilu, a następnie zapoznać się i zaakceptować Regulamin. Po uruchomieniu linku ukrytego pod polem „Kontynuuj”, osoba dokonująca Rejestracji zostanie przekierowana do podstrony Serwisu, na której może w pełni dobrowolnie, uzupełnić dane swojego Profilu, a następnie, do podstrony Serwisu, na której może w pełni dobrowolnie, dodać do Profilu własne zdjęcie. Uzupełnienie danych Profilu oraz dodanie zdjęcia w żaden sposób nie warunkują zakończenia Rejestracji. Zakończenie Rejestracji następuje z chwilą uruchomienia, znajdującego się na podstronie Serwisu, na której dokonujący Rejestracji może dodać do Profilu własne zdjęcie, linku ukrytego pod polem „Zapisz” lub pod polem „pomiń”. 

§ 5

[Usługi dostępne dla Użytkowników] 

1)      Każdy Użytkownik, który dokonał Rejestracji może na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, korzystać z następujących usług:

a)      dostęp do danych zamieszczonych przez Operatora w Serwisie,

b)      dostęp do e-usługi: sporządzenie wykresów cyklu menstruacyjnego,

c)      dostęp do e-usługi: elektroniczna karta ciąży,

d)      dostęp do części społecznościowej Serwisu,

e)      dostęp do forum,

f)       kontakt z Nauczycielami.

2)      Operator zastrzega, że dostęp do niektórych usług wymienionych w ust. 1 lub niektórych funkcjonalności tych usług, możliwy jest po uiszczeniu opłaty za korzystanie z Serwisu.

3)      Szczegółowy zakres usług bezpłatnych oraz zakres usług płatnych, zależny od wysokości opłaty za korzystanie z Serwisu, został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu, dostępnym pod adresem:

a)      Aplikacja e-wykres: http://promama.pl/e-wykres

b)      Aplikacja e-karta ciąży: http://www.promama.pl/e-karta 

§ 6

[Dane zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie] 

1)      Operator informuje, że każdy Użytkownik samodzielnie decyduje o tym, czy chce by jego dane umieszczane w Serwisie, w tym w szczególności dane podawane przez Użytkownika w celu wyznaczenia wykresu cyklu menstruacyjnego i dane dotyczące przebiegu ciąży, były udostępnione innym Użytkownikom.

2)      Operator informuje, że dane umieszczone przez Użytkownika w ramach Serwisu, w celu wyznaczenia wykresu cyklu menstruacyjnego i dane dotyczące przebiegu ciąży mogą być wykorzystywane przez Operatora i udostępniane osobom trzecim, wyłącznie po uprzedniej, całkowitej ich anonimizacji, w taki sposób, by niemożliwa była identyfikacja osoby, od której dane te pochodzą.

3)      Operator informuje, że szczegółowa informacja dotycząca zasad i ochrony przetwarzanych przez Operatora danych Użytkowników zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności danych osobowych, oraz danych dotyczących cyklu menstruacyjnego oraz przebiegu ciąży została Udostępniona Użytkownikom w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Polityka prywatności. 

§ 7

[Własne treści – Licencja] 

1)      Umieszczając w Serwisie Własne Treści, w szczególności w ramach udzielonego przez Operatora dostępu do części społecznościowej Serwisu, w tym zdjęcia i materiały wideo, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym.

2)      Umieszczając w Serwisie Własne Treści, Użytkownik, o ile zdecydował się udostępnić te treści innym Użytkownikom, udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:

3)      korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do niech dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych,

4)      dokonywanie modyfikacji Własnych Treści wyłącznie w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.

5)      Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie.

6)      Operator umożliwia Użytkownikom, pod warunkiem zawarcia odrębnej pisemnej Umowy, dodawanie Własnych Treści płatnych, o charakterze promocyjnym lub reklamowym, w zakresie i na warunkach określonych w odrębnej, pisemnej, umowie zawartej przez korzystającego z Serwisu z Operatorem.

7)      Operator informuje, iż zamieszczanie w Serwisie, jakichkolwiek materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowym, jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych w ust. 4 powyżej. 

§ 8

[Dostęp do płatnych usług] 

1)      Operator umożliwia Użytkownikom dostęp do usług, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, dostępnym pod adresem http://promama.pl/usługi jako usługi płatne, wyłącznie po uiszczeniu stosownej opłaty, której wysokości została określona w Załączniku nr 3 do Regulaminu, dostępnym pod adresem:

a)      Konto Premium: http://promama.pl/kontopremium

b)      Konto Vip: http://promama.pl/kontovip

c)      E-karta ciąży: http://www.promama.pl/e-karta

2)      Dostęp do usług płatnych, w odpowiednim do wysokości uiszczonej opłaty zakresie, zostanie umożliwiony niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty.

3)      Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Operatora.

4)      Operator umożliwia użytkownikom dokonanie zapłaty za pośrednictwem:

5)      serwisu elektronicznych usług płatniczych Przelewy24.pl prowadzonego przez usługodawcę działającego pod firmą DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000306513, NIP 7811733852, REGON 634509164;

6)      serwisu elektronicznych usług płatniczych Paypal, prowadzonym przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

7)      Dostęp do usług płatnych, umożliwiany jest Użytkownikowi na określony w cenniku czas, odpowiadający wysokości wybranej i uiszczonej przez Użytkownika opłaty; przy czym dla dostępu do usług związanych z sporządzeniem wykresów cyklu menstruacyjnego na 3, 6 lub 12 miesięcy, a co do usług związanych z elektroniczną kartą ciąży, na cały czas ciąży, poprzedzony 4-tygodniowym okresem testowym.

8)      Operator, według własnego, swobodnego uznania, może przyznać każdemu Użytkownikowi dostęp do usług płatnych w ramach Serwisu, jednak na okres nie dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc w ciągu roku, w celu umożliwienia przetestowania usług płatnych, a w przypadku elektronicznej karty ciąży, nie dłuższy niż 4 tygodnie. 

§ 9

[Konsultacje z Nauczycielami] 

1)      W ramach usług płatnych, Użytkownik uzyskuje możliwość konsultacji danych zgromadzonych przez Użytkownika z wybranym przez niego Nauczycielem, w zakresie odpowiadającym wysokości uiszczonej opłaty za korzystanie z usług płatnych w ramach Serwisu.

2)      Dla przeprowadzenia konsultacji dotyczących wykresu cyklu menstruacyjnego, niezbędne jest udostępnienie Nauczycielowi wykresu Użytkownika.

3)      Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji w terminie nie dłuższym, niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na konsultację przez Użytkownika.

4)      W przypadku nie udzielenia przez Nauczyciela konsultacji w terminie, o którym mowa w ust. 3, Użytkownik może zlecić konsultację innemu Nauczycielowi.

5)      Zarówno w przypadku nieprzeprowadzenia konsultacji przez Nauczyciela, jak i w przypadku nienależytego jej przeprowadzenia, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia u Operatora reklamacji, na zasadach opisanych w § 12. 

§ 10

[Postanowienia dotyczące Nauczycieli] 

1)      Nauczyciele współpracują z Operatorem na podstawie odrębnych umów.

2)      Nauczycielom, za świadczenie usług na rzecz Użytkowników należne jest od Operatora wynagrodzenie, na zasadach określonych w odrębnej umowie.

3)      Dla każdego Nauczyciela Operator zakłada w Serwisie konto.

4)      Każdy Nauczyciel w panelu zarządzania swoim kontem będzie miał dostęp do następujących danych:

a)      wykonane interpretacje wraz z linkiem do zinterpretowanego wykresu,

b)      zapotrzebowania na interpretacje zgłoszone przez Użytkowników i oczekujące na wykonanie,

c)      rozliczenie wykonanych interpretacji, oraz obsługę kont VIP wraz z określeniem wynagrodzenia.

5)      Operator zastrzega, że wynagrodzenie należne Nauczycielowi będzie wypłacone wyłącznie na jego żądanie, pod warunkiem, że kwota należnego wynagrodzenia, przekroczy 100 zł (sto złotych 00/100). W przypadku, gdy kwota należnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwoty 100 zł (sto złotych 00/100), wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni, po zakończeniu roku kalendarzowego.

6)      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, w stosunkach między Operatorem, a nauczycielem zastosowanie znajdują postanowienia umowy zawartej pomiędzy Nauczycielem a Operatorem.

 

Rozdział III 

Rozwiązanie umowy 

§ 11

[Rozwiązanie umowy i usunięcie Profilu] 

1)      Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili, poprzez usunięcie Profilu.

2)      Operator rozwiąże umowę z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.

3)      W przypadku rozwiązania umowy Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu oraz do danych zgromadzonych w Serwisie. 

 

Rozdział IV 

tryb reklamacyjny, tryb zmiany Regulaminu 

§ 12

[Reklamacje]

1)      Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczonymi w jego ramach usługami.

2)      Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres reklamacje@promama.pl  lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 pkt 1.

3)      Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w formie emaila. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika.

4)      Operator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. 

§ 13

[Zmiany Regulaminu] 

1)      Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2)      Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

3)      Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, pod warunkiem ich akceptacji przez Użytkownika. 


Rozdział V 

Postanowienia końcowe

 § 14

[Odrębne warunki] 

Operator zastrzega sobie prawo do ustalenia z poszczególnymi Użytkownikami innych niż wynikające z postanowień Regulaminu warunków korzystania z Serwisu, na podstawie odrębnej, pisemnej umowy. W takim przypadku postanowienia Regulaminu stosuje się wyłącznie w braku odmiennych postanowień pisemnej umowy. 

§ 15

[Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną] 

1)      Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Operator informuje, że korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

2)      Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” urządzenia użytkownika sieci przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By zminimalizować zagrożenia z tym związane, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył urządzenia, który wykorzystuje łącząc się z siecią Internet, w oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (firewall) i stale je aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

3)      Operator informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym opisanych w Regulaminie, wiążą się z działalnością osób trzecich, zmierzających do uzyskania nieuprawnionego dostępu się zarówno do systemu Operatora, jak i Użytkownika między innymi w celu kradzieży danych. 

§ 16

[Wejście w życie Regulaminu] 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2012 r. 

§ 17

[Dostępność treści Regulaminu] 

1)      Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://www.promama.pl/regulamin, a także w siedzibie Operatora.

2)      W siedzibie Operatora dostępne będą również wszelkie, nieobowiązujące, po wejściu w życie zmian Regulaminu, wersje Regulaminu. 

§ 18

[Prawo i właściwość sądu]

 1)      Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2)      Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.

3)      Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 


Mobile Analytics