Polityka prywatności serwisu Promama.pl


 1. OperatorPromama.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Milanówku przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352233, posługująca się numerem REGON 142329661 oraz numerem NIP 529-177-92-54, jest administratorem wyłącznie tych danych osobowych użytkownika serwisu Pomama.pl (dalej „Użytkownik”), które są przez niego podawane w czasie rejestracji w serwisie Promama.pl (dalej: „Serwis”), tj. następujących danych osobowych: adres email, adres Profilu.
 2. Przekazanie przez Użytkowników danych osobowych, o których mowa w ust. 1, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie.
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Serwisu, w tym umożliwienia logowania w Serwisie, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić w ramach Serwisu.
 5. Za wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora, w tym w szczególności danych umieszczanych w Serwisie w ramach umieszczania w nim Własnych Treści oraz uzupełniania danych Profilu - przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania,
 6. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 7. Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane ww. ustawą środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów zarówno danych, których jest administratorem, jaki i danych powierzonych do przetwarzania.
 8. Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://www.promama.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
 9. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
 10. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 11. Operator informuje, że Użytkownicy umieszczając w Serwisie wszelkie informacje związane ze stanem zdrowia, przebiegiem ciąży, cyklem menstruacyjnym a także inne dane, mogą samodzielnie zdecydować, czy chcą te dane udostępniać innym Użytkownikom lub osobom trzecim, w tym w szczególności nauczycielom naturalnego planowania rodziny, którzy świadczą swoje usługi w ramach Serwisu. Operator w żaden sposób nie ingeruje w zakres udostępnianych danych.
 12. Operator może wykorzystywać i przetwarzać dane, o których mowa w ust. 11 tylko i wyłącznie po ich uprzedniej anonimizacji, dokonanej w taki sposób, by niemożliwe było powiązanie ich z osobą Użytkownika.

 

 

Mobile Analytics