Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wprowadzone zostało ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Niekiedy pod pojęciem „becikowe” rozumie się poza ww. zapomogą dwa inne świadczenia tj. jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazową zapomogę fundowaną przez niektóre samorządy. Poniższy tekst traktuje jednak tylko o zapomodze wypłacanej na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zapomoga w wysokości 1000 zł na każde urodzone dziecko przysługuje wszystkim rodzinom, niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów, a wniosek o ww. świadczenie może złożyć zarówno ojciec jak i  matka lub opiekun prawny dziecka. Zapomoga ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wniosek o zapomogę należy złożyć w urzędzie miasta, gminy lub dzielnicy albo w ośrodku pomocy społecznej. Co do zasady wniosek składa się w placówce odpowiedzialnej za realizację świadczeń rodzinnych. Wniosek (na stosownym druku, który można pobrać ze strony ośrodka pomocy społecznej lub wypełnić na miejscu) należy uzupełnić kilkoma załącznikami tj. skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka, numerem PESEL dziecka, zaświadczenie lekarskie o objęciu kobiety ciężarnej opieką medyczną najpóźniej w 10 tygodniu ciąży oraz oświadczeniem potwierdzające, iż drugi z rodziców nie korzystał z prawa do zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Najwięcej kontrowersji budzi ostatni z załączników, gdyż praktyka w zakresie jego formy jest nie jest jednolita. Niektóre urzędy wymagają pisemnego oświadczenia drugiego z rodziców o tym, że nie wnioskował o zapomogę. Inne placówki żądają zaświadczenia o niezłożeniu wniosku o zapomogę z MOPS właściwego dla miejsca zamieszkania drugiego rodzica.

Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, a wnioski złożone po terminie nie są rozpoznawane z mocy prawa. Nie przysługuje w tym względzie żadna możliwość odwołania.

Świadczenie może być wypłacone w gotówce lub przelewem. Formę przekazania świadczenia pozostawiono do decyzji rodziców. Preferowaną formę należy wskazać we wniosku z zapomogę.

Warto wspomnieć, że obecnie trwają prace w zakresie zmian kręgu osób uprawnionych do świadczenia. Zapomoga, której wysokość się nie zmieni będzie niebawem świadczeniem, którego otrzymanie uzależnione będzie od dochodu rodziny.

Stan prawny na dzień 1 lipca 2012

Ewelina Słotwińska-Rosłanowska

0 komentarzy
0 komentarzy
Mobile Analytics