Redukcja wymiaru czasu pracy jako uprawnienie zamienne do urlopu wychowawczego

Dzieci przez kilka pierwszych lat życia wymagają stałej opieki i nadzoru. Najlepiej dla dziecka, szczególnie gdy jest ono małe, by opiekę tę sprawowała osoba dla niego najbliższa – rodzic. I chociaż ustawodawca przewidział urlop na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem do czasu osiągnięcia przez dziecko wieku przedszkolnego – urlop wychowawczy, urlop ten jest niestety bezpłatny co zniechęca wielu rodziców do skorzystania z niego. Swego rodzaju rozwiązaniem pośrednim wydaje się być możliwość skrócenia wymiaru czasu pracy jako uprawnienie zamienne do urlopu wychowawczego. Skrócenie wymiaru czasu pracy o którym mowa, a zatem zmniejszenie wymiaru zatrudnienia do nie mniej niż 0,5 etatu w trybie art. 186(7) kodeksu pracy przysługuje rodzicowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego, a więc rodzicowi dziecka do lat 4, który posiada minimum sześciomiesięczny staż pracy. Wniosek o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia należy złożyć pracodawcy na dwa tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia pracy w niższym wymiarze czasu pracy. Warto zaznaczyć, ze nie ma jednego obowiązującego wzoru wniosku – wystarczy jedynie wskazać okres w jakim chcemy pracować w skróconym wymiarze, dane dziecka (imię, nazwisko i datę urodzenia), którym zamierzamy się opiekować oraz załączyć akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie drugiego z rodziców o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego lub skrócenia wymiaru zatrudnienia w trybie art, 186(7) kodeksu pracy. Wniosek pracownika jest dla pracodawcy wiążący – nie może on odmówić zredukowania wymiaru zatrudnienia, niemniej forma organizacji czasu pracy w skróconym wymiarze jest w gestii pracodawcy. Pracownik, któremu zredukowano wymiar zatrudnienia np. do 4/5 nie ma zatem wpływu na to, czy w nowym wymiarze będzie on pracował 4 dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin, czy codziennie (od poniedziałku do piątku) w wymiarze ok. 6,5 godz. dziennie. Warto wiedzieć, że prawo nie przewiduje możliwości powrotu do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy wcześniej niż w momencie wskazanym we wniosku, a pracownik korzystający z obniżenia wymiaru czasu pracy w trybie opisanym w artykule korzysta ze szczególnej ochrony trwałości zatrudnienia (ochrona przed wypowiedzeniem umowy) w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Stan prawny na 1 lipca 2012

Ewelina Słotwińska-Rosłanowska

0 komentarzy
0 komentarzy
Mobile Analytics